Image module

PLA DIRECTOR DE DISSENY PER A LA CREACIÓ D’ESPAIS VERDS A LA CIUTAT DE VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz, 2003

A partir de l’anàlisi de la situació actual dels espais lliures, i amb la finalitat de donar resposta a conflictes latents en el seu disseny, s’han proposat les directrius per orientar els nous espais urbans en els sectors de nou creixement de la ciutat. Els criteris han estat elaborats en concordança amb els objectius del Pla General . Per facilitar la consulta s’ha elaborat un document a base de fitxes que concreten les directrius que han de seguir els futurs projectes d’urbanització. Objectius: Aportar millores tècniques als conflictes detectats per al disseny dels espais lliures del centre urbà i de les zones de nova creació; Dotar els espais de nova creació de l’equilibri entre la inversió en la execució de l’obra, el seu manteniment i el benefici ambiental i social aconseguit; Garantir la continuïtat entre els espais naturals, els de nova creació i els urbans, per afavorir la diversitat biològica, la continuïtat dels seus recorreguts i la mobilitat de vianants; Potenciar els itineraris de vianants preferents a les àrees de nova creació incorporant els elements del paisatge periurbà en el seu recorregut; Vertebrar l’espai urbà atenent als criteris de millora de la qualitat ambiental de la Ciutat de Vitoria- Gasteiz. Metodologia: Determinació de les tipologies dels espais verds; Selecció dels espais actuals de mostra i treball de camp per a la presa de dades; Anàlisi dels condicionants del sistema d’espais lliures actuals; Establiment de les directrius d’actuació a les zones de nova creació; Esquematització de les tipologies per a les dues zones de nova creació analitzades: Salburua y Zabalgana; Elaboració de fitxes de propostes per tipologies.

Client
Ajuntament de Vitoria-Gasteiz – Medi Ambient

Superfície
800 Ha

Associats
Josep Selga, biòleg
Imma Jansana, Conchita de la Villa, Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte