Image module

PLA DIRECTOR DEL PARC MIGUEL SERVET
Huesca, 2007

El parc Miquel Servet s’ha anat formalitzant en el temps a partir de diferents actuacions que, lluny de donar d’unitat al conjunt, s’han establert cada una d’elles per separat amb la intenció de conformar un nou parc dins el parc original. És per això que la nostra proposta contempla com a principi bàsic el d’identificar totes les parts del lloc per poder dotar al parc de diferents usos des d’una perspectiva global. Definim doncs en primer lloc l’estructura original a mantenir i restaurar i plantegem les actuacions de més embergadura als espais circumdants, que corresponen als extrems nord i sud del parc. Al sector nord, i substituint el que ara és una amalgama d’elements diversos i deteriorats, es proposa la remodelació paisatgística de la pineda mitjançant la unificació-consolidació de l’espècie arbòrea i el corresponent tractament integral del sotabosc per a oferir un espai de passeig-estar viu i unitari. I a la zona sud, en canvi, s’hi concentrarà la zona principal d’activitats (usos firals i esportius) i el nou i reubicat àmbit del Parc-Bar. El tractament paisatgístic, però, també apunta aquí a unificar tot l’àmbit mitjançant la consolidació de la devesa. Els eixos circulatoris principals (N-S,E-O) reben a més un tractament específic. Un tractament semidur del paviment i la dissolució dels seus límits són els trets que comparteixen. Però és el nou passeig de la sèquia (N-S), que recupera i integra el curs d’aigua, el que, culminat pel llac i el nou edifici per a Parcs i Jardins, reforça la comunicació intraurbana i el tall entre el parc original i l’àmbit de consolidació més recent, caracteritzat per actuacions més específiques i autònomes. És en aquesta part en la que, amb algunes operacions puntuals, es preveu revitalitzar espais actualment en desús (amb el nou jardí de bambús i el teatre grec) o poc conscients de l’entorn que els envolta (mitjançant la plantació d’arbres al solàrium per reduir l’impacte visual).

Premis
XII Premi Nacional de la “Asociación Española de Parques y Jardines Públicos”

Client
Ajuntament d’Osca

Superfície / Pressupost
7 Ha / 9 M€

Associats
Matèria Verda, SL
Imma Jansana, Conchita de la Villa, Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte